MyPesara

 • Home
 • NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI BAGI APLIKASI MUDAH ALIH MYPESARA

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI BAGI APLIKASI MUDAH ALIH MYPESARA

 1. Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan), bersama anak syarikat milik penuh (termasuk tetapi tidak terhad kepada, KWEST Sdn Bhd) dan entiti tujuan khas (special purpose entities) (secara kolektif “KWAP” atau “kami”) akan memproses data peribadi anda bagi tujuan penggunaan anda terhadap aplikasi mudah alih MyPesara (“Aplikasi MyPesara”) dan perkhidmatan yang disediakan melaluinya. Data peribadi anda akan diperoleh daripada:
  • borang dan dokumen sokongan yang telah anda isi / serahkan, perlu atau mungkin dikehendaki untuk diisi / diserahkan;
  • apabila anda mencipta dan/atau memasuki akaun anda di Aplikasi MyPesara, termasuk apabila anda memilih untuk akaun anda dipaut dengan aplikasi perkhidmatan pihak ketiga;
  • interaksi dan komunikasi anda bersama KWAP melalui pelbagai kaedah termasuk e-mel, media sosial dan surat, panggilan telefon dan perbualan anda bersama kakitangan KWAP dan/atau ejen yang telah diberi kuasa oleh kami, sama ada melalui Aplikasi MyPesara atau sebaliknya;
  • penyertaan anda dalam apa-apa pertandingan dan/atau acara yang dianjurkan oleh kami; dan/atau
  • domain awam dan pihak ketiga seperti badan berkanun, atau agensi kerajaan dan/atau penyedia perkhidmatan.
 1. Data peribadi anda yang mungkin dikumpul dan diproses termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
  • identiti dan latar belakang anda (termasuk nama, nombor kad pengenalan / pasport atau salinannya, pekerjaan, jawatan, tempat kerja atau pembelajaran, tarikh lahir, umur, jantina, bangsa, agama, kewarganegaraan, maklumat akademik, maklumat mengenai media sosial, identiti dan akaun pengguna, gambar dan maklumat perubatan anda);
  • maklumat pencen anda (termasuk nombor pencen, tahun persaraan, gaji terakhir);
  • maklumat perhubungan anda (termasuk nombor telefon, e-mel, alamat surat-menyurat dan nombor faks anda);
  • maklumat keluarga atau waris anda (termasuk nama, hubungan mereka dengan anda, nombor kad pengenalan / pasport atau salinannya, umur, jantina, tarikh lahir dan pekerjaan mereka);
  • maklumat perhubungan kecemasan anda (termasuk nama, hubungan mereka dengan anda dan nombor kad pengenalan / pasport atau salinannya);
  • maklumat yang dihasilkan daripada penggunaan Aplikasi MyPesara oleh anda melalui peranti anda, termasuk maklumat yang diperoleh daripada pengecam unik seperti data lokasi, alamat IP anda, masa dan tarikh anda melawat Aplikasi MyPesara, dan maklumat lain yang berkaitan;
  • butiran kewangan anda (termasuk butiran perbankan); dan/atau
  • sebarang data peribadi lain yang anda berikan kepada kami bagi tujuan transaksi komersial atau berkaitan dengan urusan perniagaan diantara anda dan KWAP.
 1. Dengan mengakses dan menggunakan Aplikasi MyPesara dan/atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan KWAP, anda membenarkan KWAP untuk memproses data peribadi anda mengikut Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis”) ini.

4. Di mana yang berkenaan, kami akan memproses data dan maklumat peribadi anda bagi tujuan yang berikut:

  • bagi memudahkan penggunaan dan akses anda ke Aplikasi MyPesara, termasuk bagi memudahkan log masuk ke akaun anda dan untuk memproses transaksi atas permintaan anda;
  • bagi menganalisis penggunaan Aplikasi MyPesara oleh anda dan kecenderungan (trend) lain bagi pemprofilan pengguna Aplikasi MyPesara dan untuk menyediakan kandungan yang bersesuaian atau ciri-ciri yang memenuhi pilihan dan keperluan anda;
  • bagi meningkatkan fungsi dan kemesraan pengguna Aplikasi MyPesara, termasuk untuk menghantar pengesahan, kemas kini, amaran keselamatan, maklumat tambahan berkenaan Aplikasi MyPesara dan mesej sokongan dan pentadbiran kepada anda;
  • bagi meminta maklum balas dan/atau menghubungi anda mengenai penggunaan Aplikasi MyPesara oleh anda, termasuk untuk menjawab sebarang pertanyaan dan aduan serta untuk kecemasan;
  • bagi memproses pendaftaran dan penyertaan anda berhubung dengan sebarang pertandingan, acara dan/atau tinjauan yang dianjurkan oleh KWAP;
  • bagi tujuan dipaparkan dalam penerbitan rasmi yang akan diterbitkan di Aplikasi MyPesara, laman sesawang kami, platform media sosial dan portal dalaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada penerbitan dan pengumuman laporan tahunan KWAP, atau penerbitan luar termasuk portal berita dan saluran media;
  • bagi tujuan pematuhan, audit dan penilaian risiko;
  • bagi tujuan pentadbiran dan operasi;
  • bagi melaporkan dan menyiasat aduan dan mencegah transaksi yang mencurigakan, aktiviti haram dan aktiviti lain yang menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, rasuah dan pengubahan wang haram;
  • bagi melindungi dan menguatkuasakan hak KWAP di bawah undang-undang yang terpakai atau untuk mempertahankan hak KWAP di bawah undang-undang dan/atau untuk mendapatkan nasihat undang-undang;
  • bagi tujuan pengenalan, pengesahan dan keselamatan;
  • bagi mematuhi dasar/polisi dalaman KWAP;
  • bagi memudahkan komunikasi dan penyediaan peluang, penawaran, produk dan/atau perkhidmatan oleh rakan kongsi perniagaan kami;
  • bagi melaksanakan kewajipan kami berkenaan dengan sebarang transaksi komersial yang dibuat bersama anda atau dengan mana-mana vendor kami; dan/atau
  • bagi apa-apa tujuan lain yang berkaitan, bersampingan atau lanjutan kepada tujuan di atas.

Maklumat yang anda berikan adalah diperlukan oleh pihak kami. Kecuali yang dinyatakan sebaliknya, semua maklumat yang diminta oleh KWAP adalah wajib atau relevan kepada kepentingan sah kami. Jika anda tidak memberikan semua maklumat seperti yang diminta dan/atau tidak membenarkan kami memproses maklumat dengan sewajarnya, atau jika anda melarang kami daripada mendapatkan maklumat yang kami perlukan daripada domain awam dan pihak ketiga di atas, kami tidak akan dapat menyimpan rekod lengkap maklumat anda, dan ini akan menjejaskan keupayaan kami untuk mencapai tujuan seperti yang dinyatakan di atas.

Apabila anda memberi maklumat kepada kami, anda menjamin bahawa maklumat tersebut adalah tepat, lengkap, terkini dan benar. Di mana anda memberikan data peribadi pihak lain, seperti tanggungan atau ahli keluarga anda, anda mengakui dan menjamin bahawa anda telah mendapat persetujuan mereka untuk kami memproses data peribadi mereka.

 1. Penyimpanan data

 

KWAP menyimpan data sehingga ia tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas. Ini adalah ditentukan berdasarkan kes demi kes yang bergantung kepada perkara-perkara seperti sifat data, tujuan ia dikumpul dan diproses dan keperluan penyimpanan di bawah undang-undang atau operasi yang berkaitan.

Dalam sesetengah keadaan, KWAP boleh menyingkirkan (anonymise) nama dalam maklumat anda atau mengumpulkannya dengan maklumat lain supaya ia tidak lagi boleh dikaitkan dengan anda, dimana dalam hal ini KWAP boleh menggunakan maklumat tersebut tanpa memberi notis lanjut kepada anda.

 1. Data peribadi sensitif

Dengan memberikan persetujuan secara nyata, anda telah bersetuju untuk memberikan persetujuan nyata (explicit consent) bagi kami memproses data peribadi sensitif anda seperti keadaan dan kesihatan mental atau fizikal anda (termasuk data yang dihasilkan oleh pengecaman muka dan teknologi pengesahan biometrik), kepercayaan agama dan/atau salah laku (sivil atau jenayah, jika ada) untuk tujuan yang dinyatakan di atas atau seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang.

Kami juga boleh mendapatkan maklumat peribadi sensitif anda daripada pihak lain sekiranya ia dibenarkan di bawah undang-undang.

 1. Penzahiran data

KWAP boleh menzahirkan data peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (termasuk yang berada di dalam dan di luar Malaysia) bagi tujuan yang dinyatakan dalam Notis ini:

  • ejen dan penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, juruaudit, peguam, penasihat kewangan atau penasihat profesional lain) dan mana-mana pihak lain yang dimaklumkan oleh dan diberi kuasa oleh anda;
  • mana-mana pihak yang berada di bawah kewajipan kerahsiaan dan/atau yang telah menjalankan tanggungjawab untuk merahsiakan data tersebut;
  • mana-mana pemegang serahhak, peserta, sub-peserta atau penerima pindah milik sebenar atau dicadangkan terhadap mana-mana hak atau kewajipan kami;
  • pihak ketiga yang dilantik oleh KWAP bagi menyediakan perkhidmatan kepada KWAP atau bagi pihak kami (termasuk ejen KWAP, penasihat profesional, dan penyedia perkhidmatan lain);
  • penganjur acara;
  • calon pembeli atau pembeli sebenar, pengganti hak milik perniagaan atau saham (secara keseluruhan atau sebahagian) mana-mana anak syarikat KWAP, syarikat berkaitan, entiti dan sekutu yang dikawal bersama (termasuk penasihat dan wakil mereka) yang terhasil daripada penjualan perniagaan, pelupusan, pengambilalihan, penggabungan atau penyusunan semula yang berpotensi, dicadangkan atau sebenar;
  • syarikat berkaitan dengan KWAP, syarikat-syarikat bersekutu, sekutu dan rakan strategik; dan/atau
  • pihak lain, di mana persetujuan terhadap penzahiran data peribadi anda telah diperoleh atau di mana penzahiran adalah diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia.

Selain daripada yang tertera di atas, kami tidak akan menzahirkan data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga yang lain tanpa persetujuan anda. Walau bagaimanapun, kami boleh menzahirkan data peribadi anda secara suci hati, sekiranya tindakan sedemikian diperlukan untuk mematuhi keperluan kerajaan atau agensi penguatkuasaan undang-undang (termasuk di luar negara), perintah mahkamah atau proses undang-undang, atau jika dikehendaki untuk berbuat demikian oleh undang-undang.

 1. Pautan ke laman sesawang / aplikasi pihak ketiga

Aplikasi MyPesara mungkin mengandungi pautan luaran ke laman sesawang dan/ atau aplikasi pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab keatas pemprosesan data peribadi anda oleh pihak ketiga tersebut. Sekiranya anda memberikan data peribadi anda secara terus kepada laman sesawang tersebut, dasar perlindungan data peribadi seperti yang disediakan di laman sesawang tersebut akan menentukan pemprosesan data peribadi tersebut.

 1. Akses, pembetulan dan aduan

Jika anda ingin membuat sebarang pertanyaan atau aduan atau permintaan untuk mengakses, membetulkan atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pengurus Perlindungan Data kami seperti berikut:

Tel       : +603-21748095

Emel   : idpm@kwap.gov.my

Kami akan menangani permohonan anda secepat mungkin sejurus  menerima permohonan tersebut. Sila ambil perhatian bahawa sebarang permintaan untuk mengakses atau membetulkan data peribadi mungkin tertakluk kepada bayaran dan kepada undang-undang perlindungan data semasa di Malaysia.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Sila ambil perhatian bahawa sebarang pindaan kepada Notis ini akan disampaikan kepada anda melalui mod komunikasi yang sesuai.